Jakie działania należy podjąć w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych

Arkusz organizacyjny, który został przesłany do ZNP w celu zaopiniowania, został sfotografowany i przesłany nauczycielom. Jakie należy podjąć działania, w jaki sposób powinna zostać ukarana osoba, która te fotografie wykonała?

Odpowiedź:

Jeżeli istnieje podejrzenie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, należy powiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uzasadnienie

Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, a w przypadku szkoły artystycznej – na podstawie art. 47 ust. 1a, a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli (art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Oznacza to, że dyrektor obowiązany jest przekazać arkusz organizacji szkoły związkom zawodowym działającym w danej szkole, jeżeli spełniają wymagania reprezentatywności. Związek zawodowy, który otrzymał arkusz organizacji szkoły do zaopiniowania jest w tym zakresie administratorem danych osobowych zawartych w tym dokumencie. Oznacza to, że ma obowiązek przetwarzania danych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (art. 5 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi. Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. Dokumentacja ta musi pozwolić organowi nadzorczemu weryfikowanie przestrzegania niniejszego artykułu (art. 33 w/w rozporządzenia). Organem nadzorującym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 34 ust. 1, art. 78 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

W opisanej sytuacji doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, poprzez niekontrolowane ujawnienie danych osobowych, zawartych w arkuszu organizacji szkoły. Dyrektor powinien więc złożyć niezwłocznie zawiadomienie w tej sprawie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapamiętaj!

Jeżeli doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych należy niezwłocznie powiadomić Prezesa UODO.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 r., poz. 996 ze zm.) – art. 110 ust. 2,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016 r. Nr 119, poz.1) – art. 5 ust. 1 lit. f, art. 33,
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000 ze zm.) – art. 34 ust. 1, art. 78.

Dariusz Dwojewski
Doktor nauk prawnych, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *