Nowy JPK od lipca dla wszystkich firm

Od 1 lipca 2020 r. (pierwotnie od 1 kwietnia; przesunięcie terminu w związku z trwającą pandemią wirusa SARS-Cov-2) wejdzie w życie rozbudowany plik JPK_VAT zawierający informacje umożliwiające likwidację składanych obecnie deklaracji VAT.

Nowy plik JPK_VAT to dokument w formie elektronicznej, który obejmie zarówno deklarację VAT (zastąpi ona deklaracje VAT-7 i VAT-7K), jak i ewidencję VAT. Ponadto zlikwidowane zostaną załączniki obowiązujące przy składaniu tradycyjnego rozliczenia VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, jak również wnioski dołączane do standardowych deklaracji. Wspomniane załączniki zastąpione zostaną polami wyboru uwzględnionymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT. JPK_VAT będzie zatem składał się z dwóch części, a mianowicie deklaracyjnej oraz ewidencyjnej.

Nowy plik JPK_VAT będzie zawierał dane uwzględnione w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPK_VAT oraz – dodatkowo – informacje konieczne do przeprowadzenia analizy rozliczeń VAT i kontroli. Pozycje znajdujące się w obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K) zostaną uwzględnione w części nowego pliku JPK_VAT, stanowiącego część pliku JPK_VAT.

Zawartość deklaracji

W deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług uwzględnione zostaną dane potrzebne do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, jak również informacje dotyczące podatnika, w tym m.in.:

1) identyfikujące podatnika,

2) konieczne do obliczenia wysokości podatku (dotyczące podstawy opodatkowania, podatku należnego z podziałem na stawki podatku i typy sprzedaży, podatku naliczonego, z uwzględnieniem nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych),

3) dotyczące nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,

4) dotyczące kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących.

Warto dodać, że nowy JPK_VAT nie obejmie skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych (w odniesieniu do których stosowane będą dotychczasowe przepisy) tj. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, jak i VIN-D i VIU-D.

Nowy JPK_VAT reguluje obowiązek przesyłania przez podatników rozliczających się miesięcznie, ewidencji wraz z deklaracją w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Oznacza to, że podatnik będzie zobligowany do przesyłania do właściwego urzędu skarbowego pełnej ewidencję VAT.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą zobowiązani do przesyłania ewidencji VAT za każdy miesiąc kwartału osobno. Ponadto będą oni zobowiązani przesyłać za pierwszy i drugi miesiąc kwartału ewidencję VAT w terminie do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy. Podatnicy rozliczający się kwartalnie Za ostatni miesiąc danego kwartału składają ewidencję za takowy wraz z deklaracją w terminie właściwym do złożenia deklaracji kwartalnej.

Nowe zasady składania korekt

Ewentualne korekty mogą dotyczyć zarówno wyłącznie części ewidencyjnej, jak i ewidencyjnej oraz deklaratoryjnej.

Dokonanie korekty w przesłanej ewidencji VAT (która nie ma wpływu na część deklaracyjną) nie będzie rzutowało na rozliczenia VAT. Jeśli zaś korekta będzie dotyczyła np. stawki VAT, a tym samym rzutowała na zmiany w części deklaracyjnej, to może ona powodować zmianę wysokości zobowiązania podatnika albo wydłużenie terminu zwrotu VAT (zależnie od sytuacji).

Sankcje

Nowe regulacje w zakresie nakładanych kar pieniężnych mają na celu zobligowanie podatników do starannego wypełniania JKP_VAT. W związku z powyższym w momencie, gdy podatnik złoży ewidencję zawierającą błędy, które uniemożliwią zweryfikowanie prawidłowości transakcji, może zostać na niego nałożona kara administracyjna. Sankcje nakładane będą na podatników, którzy przesyłają pliki JPK_VAT niespełniające przyjętych wymogów.

Sankcja w wysokości 500 zł za każdy popełniony błąd nie będzie nakładana na podatników automatycznie. W przypadku wykrycia błędów w ewidencji, zostaną one zdefiniowane przez naczelnika urzędu skarbowego, który wezwie podatnika do skorygowania ewidencji. Jeśli podatnik w ciągu 14 dni prześle korektę ewidencji z poprawionymi/wyeliminowanymi błędami, wówczas uniknie nałożenia kary pieniężnej.

Sankcja zostanie nałożona dopiero wtedy, gdy podatnik nie wyjaśni/skoryguje powstałych błędów bądź też – pomimo złożenia wyjaśnień – będzie ona w dalszym ciągu zawierała błędy wskazane w wezwaniu. Sankcją objęci zostaną również podatnicy, którzy złożą wyjaśnienia/korektę ewidencji po wyznaczonym terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania podatnikowi.

Jak widać wejście w życie nowego pliku JPK_VAT związane będzie – z punktu widzenia przedsiębiorców – z dużą ilością zmian. Z tego względu warto zaopatrzyć się w program Hogart JPK czyli nowoczesne narzędzie umożliwiające pełną kontrolę procesu generowania plików w formacie JPK (XML) wraz z walidacją ładowania, przetwarzania i generowania danych. Hogart JPK to także repozytorium wygenerowanych i przekazanych danych do kontroli wraz z możliwością ich ponownego przywołania, przeglądania, filtrowania i grupowania.

Aplikacja obsługuje wszystkie struktury pliku JPK: JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_PKPIR, JPK_WB oraz JPK_EWP.

Program Hogart JPK umożliwia m.in.:

  • Generowanie plików w formacie JPK
  • Próbny przebieg generowania plików JPK
  • Pobieranie danych wg zaawansowanych, zdefiniowanych kryteriów
  • Archiwizację plików xml
  • Wyszukiwanie, grupowanie i filtrowanie danych
  • Raport w układzie danych deklaracji VAT7
  • Web service’y dla wszystkich struktur (środowiska produkcyjne i testowe)
  • Pobieranie, wydruk i archiwizowanie UPO ze strony Ministerstwa

Więcej informacji na temat programu Hogart JPK znajdziesz na stronie https://www.hba.hogart.com.pl/jpk/.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *