Kierownik budowy i inspektor nadzoru budowlanego w świetle prawa

Prawo budowlane to ustawa stanowiąca zbiór zasad obowiązujących podczas wszystkich etapów składających się na proces budowlany, tj. projektowanie, utrzymanie, rozbiórka obiektów. Obecnie obowiązujące prawo budowlane weszło w życie we wrześniu 2021 roku. Sprawdź, jakich uczestników procesu budowlanego wyróżnia ten akt prawny.

Obowiązki kierownika budowy

Prawo budowlane składa się z 11 rozdziałów, zawiera m.in. prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, za których zgodnie z Art. 17. uznaje się inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta i kierownika budowy. Do głównych obowiązków kierownika projektu należy zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie dokumentacji, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, a także zorganizowanie budowy i kierowanie nią zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami. Zgodnie z prawem, to kierownik budowy jest odpowiedzialny za działania podejmowane na budowie. Tak duża odpowiedzialność za życie i zdrowie osób przebywających na terenie budowy oraz uczestników przyszłej eksploatacji wymaga znajomości prawa budowlanego. W celu pełnego zrozumienia obowiązujących przepisów warto skorzystać z dedykowanych szkoleń (https://sbm-szkolenia.pl/szkolenie/prawo-budowlane/). Prowadzone są one przez praktyków, którzy wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, przybliżają zmiany w prawie budowlanym i związane z nimi realne konsekwencje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Prawo budowlane dokładnie definiuje prawa i obowiązki każdego z uczestników procesu budowlanego. Jednym z nich jest inspektor nadzoru inwestorskiego, tak jak kierownik budowy, musi on posiadać uprawnienia budowlane, których uzyskanie wymaga uporządkowania zdobywanej w pocie czoła wiedzy, w czym pomóc mogą specjalistyczne kursy (https://sbm-szkolenia.pl/). Zgodnie z Art. 25. Prawa budowlanego do obowiązków inspektora nadzoru należy kontrola zgodności realizacji budowy z projektem oraz przepisami, mowa tu także o weryfikacji jakości prowadzonych robót oraz uczestnictwie podczas odbiorów technicznych instalacji, urządzeń oraz przewodów kominowych. Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedzialny jest także za odbiór gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania.

Prawo budowlane nie dopuszcza, aby rolę kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego pełniła ta sama osoba. Wynika to z zależności, jakie zachodzą między tymi uczestnikami procesu budowlanego. Inspektor musi bowiem w obiektywny sposób weryfikować zgodność i jakość prac prowadzonych na budowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *