Kiedy można zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia?

Zasadą jest, że zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści siwz w określonych ustawowo terminach, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie tego terminu lub gdy dotyczy udzielonych wcześniej wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Co do zasady wnioski o wyjaśnienia składane przez wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp są instytucją, która „(…) pozwala wykonawcom na uzyskanie od zamawiającego wytłumaczenia określonych, niejasnych treści specyfikacji. Wskazany instrument ma zatem służyć przede wszystkim wykonawcom (…)” – wyrok z 16 lipca 2014 r., sygn. akt KIO 1361/14.

Zobacz aktualny wzór siwz >>

Wyjaśnienia powinny wpłynąć w ustawowym terminie, aby zamawiający był zobowiązany do reakcji. W tym temacie uzasadnione pozostają wskazania z wyroku KIO z 2 lutego 2011 r. (sygn. akt KIO/122/11), gdzie czytamy: „(…) zamawiający winien mieć świadomość, że dokument, jakim jest siwz ma istotne znaczenie w procesie udzielenia zamówienia publicznego, zaś zadawane pytania w toku postępowania winny być poddane wnikliwej analizie z korzyścią nie tylko dla uczestników, którzy zamierzają złożyć ofertę, ale i dla samego zamawiającego (…)”. Natomiast zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega tam udostępnieniu. Przy czym art. 37 ust. 5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

Dodatkowo wskazano również, że jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

  1. zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne,
  2. przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną – jeżeli wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub je przekracza.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w treści siwz po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w wyniku zmiany siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający:

  • przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz
  • zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli siwz jest tam udostępniana.

Podstawa prawna:

art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Justyna Andała-Sępkowska – prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym; od wielu lat współpracuje z www.portalzp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *