Czym są fundusze inwestycyjne otwarte?

Coraz częściej, zamiast gromadzić oszczędności na kontach bankowych, chcemy je dobrze zainwestować. Na rynku finansowym zewsząd zachęcają nas oferty różnego rodzaju możliwości ulokowania wolnych środków. Wśród nich znajduje się również taka forma inwestowania jak otwarte fundusze inwestycyjne. Czym są otwarte fundusze inwestycyjne, czym różnią się od zamkniętych i czy warto w nie inwestować?

Czym są Fundusze Inwestycyjne Otwarte?

Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO) to takie fundusze, które polegają na kupowaniu oraz sprzedawaniu jednostek uczestnictwa na żądanie uczestnika funduszu. Ilość jednostek zbywanych przez fundusz jest nieograniczona i może ją nabyć każdy. Zakupiona jednostka uczestnictwa nie jest papierem wartościowym, ale może być dziedziczona. Fundusz natomiast, ze względu na możliwość odsprzedawania jednostek, musi być stale przygotowany na zamianę posiadanych jednostek na gotówkę. Fundusze inwestycyjne zobowiązane są również do prowadzenia rejestru wszystkich uczestników, czyli posiadaczy jednostek.

Jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym może nabyć każdy. Dają one możliwość realizowania krótkoterminowych inwestycji, bez żadnych problemów z odsprzedażą jednostek, podczas gdy certyfikaty inwestycyjne w funduszach zamkniętych można odsprzedać tylko na określonych warunkach.

Fundusze inwestycyjne otwarte a zamknięte

Fundusze inwestycyjne można podzielić ze względu na wiele kryteriów. Ze względu na formę uczestnictwa dzielimy je na fundusze otwarte i zamknięte. Różnica pomiędzy tymi funduszami polega przede wszystkim na warunkach kupna i odsprzedaży jednostek.

Fundusze otwarte, to fundusze charakteryzujące się dużą dostępnością i mało rygorystycznymi zasadami przenoszenia własności. Dzięki temu może nabyć je każdy i odsprzedać w dowolnym momencie. Daje to inwestującym bardzo duży komfort i bezpieczeństwo inwestycji.

Natomiast fundusze zamknięte, to fundusze o ściśle sprecyzowanych zasadach. Certyfikat inwestycyjny może nabyć ograniczona liczba uczestników i tylko w określonym momencie, kiedy wyemitowane zostały nowe certyfikaty lub jeden z uczestników odsprzedaje własne. Certyfikat inwestycyjny bardziej przypomina akcje, niż otwarte jednostki uczestnictwa. Co więcej, aby nabyć certyfikat inwestycyjny trzeba posiadać rachunek papierów wartościowych. Dużo trudniej jest również odsprzedać nabyte certyfikaty.

Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Ten rodzaj inwestowania to przede wszystkim profesjonalne i efektywne zarządzanie zasobami finansowymi, optymalna płynność inwestycji i stosunkowo wysoka dochodowość. W porównaniu ze standardowymi formami oszczędzania otwarte fundusze inwestycyjne gwarantują:

 • wyższe stopy zwrotu przy niewielkiej inwestycji czasu,
 • brak konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów,
 • niskie koszty prowadzenia inwestycji,
 • możliwość wyjścia z inwestycji w dowolnie wybranym momencie,
 • jednostki uczestnictwa mogą być dziedziczone lub być przedmiotem zastawu jako zabezpieczenie wierzytelności,
 • możliwość rozpoczęcia inwestycji ze stosunkowo niewielkim kapitałem początkowym,
 • możliwość stosowania strategii inwestycyjnych,
 • możliwość osiągnięcia efektu skali podczas inwestycji.

Jak zainwestować w otwarty fundusz inwestycyjny?

Na rynku dostępnych jest kilka możliwości ulokowania swoich oszczędności w fundusz inwestycyjny otwarty i można to zrobić poprzez:

 • zakup funduszy inwestycyjnych bezpośrednio w wybranym TFI,
 • zakup jednostek uczestnictwa za pomocą specjalnych platform internetowych,
 • rozpoczęcie inwestycji z pomocą doświadczonych doradców inwestycyjnych,
 • zakup funduszu w formie polisy inwestycyjnej lub programu oszczędzania.

Najwygodniejszą formą inwestowania, niewymagającą znajomości zasad funkcjonowania rynku finansowego oraz posiadania wysokiego kapitału początkowego jest wybór gotowych subfunduszy. Subfundusze inwestycyjne są bardzo różnorodne i dostosowane do potrzeb inwestującego. Ich różnorodność polega również na kilku poziomach ryzyka, dzięki czemu można wybrać te naprawdę bezpieczne. Wybierając fundusz inwestycyjny otwarty, warto zapoznać się z bogatą ofertą subfunduszy Generali Investments.

Podejmując decyzję o rozpoczęciu inwestycji w otwarte fundusze inwestycyjne, warto zapoznać się z podstawowymi zasadami działania funduszów. Ważne też, aby dobrze przeanalizować działalność podmiotu, któremu powierzamy opiekę nad inwestycją. Nie należy zapomnieć, że inwestycja to nie tylko potencjalny zysk, ale również pewne ryzyko inwestycyjne, z którym zawsze trzeba się liczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *