Alimenty w trakcie małżeństwa – kiedy można się o nie starać?

Małżonkowie mają względem siebie nie tylko obowiązki, ale również prawa. Otóż w trakcie małżeństwa powinni oni zapewnić sobie środki na utrzymanie tak, aby zaspokoić potrzeby całej rodziny. Każdy z małżonków musi wnosić coś do małżeństwa, np. często jest tak, że w tradycyjnych rodzinach kobieta zajmuje się wychowywaniem dzieci, z kolei mężczyzna zarabia na rodzinę i taki podział uznawany jest za równy. Niestety w związkach zdarzają się nałogi i w takiej sytuacji należy wiedzieć, że drugi małżonek może zabezpieczyć siebie i swoje dzieci, składając wniosek o alimenty. Warto udać się wtedy do prawnika, który pomoże go sporządzić.

Obowiązki małżeństwa względem siebie i całej rodziny

Małżeństwo powinno być związkiem opartym na wzajemnym szacunku i miłości. Jednak małżonkowie mają wobec siebie również obowiązek zaspokojenia potrzeb rodziny. W owe potrzeby wpisuje się zapewnienie odpowiedniego standardu życia, który pozwala na godną egzystencję, co dotyczy np. zapewnienia wyżywienia czy odzieży. Obowiązek utrzymania rodziny spoczywa na małżonkach, ale jeżeli któryś z nich nie wywiązuje się z owego obowiązku, można złożyć wniosek do sądu i zażądać alimentów. Warto tutaj zaznaczyć, że nie musi dojść do rozwodu.

Alimenty – czy tylko na dzieci?

Wbrew pozorom o alimenty może starać się również małżonek. Ma to miejsce w sytuacji gdy jego możliwości zarobkowe uległy zmniejszeniu na skutek np. opieki nad wspólnymi dziećmi, bądź też wykonywania prac w gospodarstwie domowym. Zapewnienie godziwych warunków dzieciom jest obowiązkiem rodziców, ale również małżonkowie w trakcie małżeństwa powinni żyć na podobnej stopie materialnej. Tutaj warto jako przykład podać sytuację, gdy w małżeństwie pracuje tylko małżonek, a kobieta zajmuje się wychowaniem dzieci, lecz po pewnym czasie małżonek wpada w nałóg alkoholowy i przepija pieniądze, a kobieta nie ma środków na podstawowe potrzeby jak zapłacenie rachunków, czy zakup jedzenia. Wtedy właśnie może starać się o alimenty w trakcie małżeństwa. Nawet wtedy, kiedy małżeństwo jest bezdzietne kobieta może złożyć wniosek i otrzymać takie alimenty, o czym przypomina prawnik. Białystok jest miastem, gdzie toczy się wiele takich spraw i wcale nie są one jednostkowe.

Prawa nałożone przez kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na małżonków obowiązek zaspokojenia potrzeb rodziny. Jednak ten obowiązek może być w innych proporcjach u małżonków, np. gdy jeden pracuje zawodowo, a drugi zajmuje się domem. Dlatego osoba pracująca jest zobowiązana łożyć na utrzymanie swojej rodziny i nie może wymagać od drugiego małżonka, aby ten podjął zatrudnienie. Zatem, gdy jeden z małżonków uchyla się od spełnienia swoich obowiązków, to drugi może złożyć do sądu pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny. Jednak taki pozew może być złożony w sytuacji gdy małżonkowie utrzymują ze sobą stosunki. Pieniądze mogą być wypłacane zarówno na konto, jak i do ręki jednego z małżonków. Gdy dochodzi do separacji faktycznej, czyli małżonkowie nie mieszkają razem, ale nie są też rozwiedzeni to również obowiązek wzajemnej pomocy ich dotyczy. Wtedy także sąd może nakazać wypłacenie środków pieniężnych, które mają zapewnić godne życie drugiemu małżonkowi.

Zależność materialna a obowiązek utrzymania

Małżeństwa bywają różne, jednak jak pokazują statystyki coraz więcej z nich się rozpada. Nie zawsze przyczyną jest alkoholizm, czy narkomania, lecz coraz częściej przyczyną bywa szantaż finansowy. Zależność finansowa jednego z małżonków może prowadzić do nadużyć małżonka zarabiającego na rodzinę. Warto jednak pamiętać, że w takiej sytuacji można starać się o otrzymanie środków na utrzymanie. Wystarczy tylko złożyć stosowny pozew. Sprawy odbywają się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego bądź powoda. W pozwie należy wskazać sumę, o jaką się stara, a także do którego dnia każdego miesiąca ma być ona wypłacana. Do pozwu należy dołączyć odpis skróconego aktu małżeństwa, a także odpisy aktów urodzenia dzieci. Należy również wskazać wszystkie okoliczności czyli jakie są potrzeby, czy wysokość rachunków. Oczywiście wszystko musi być poparte dowodami, zatem należy zbierać rachunki, paragony, a jeśli jeden z małżonków jest chory, także zaświadczenia lekarskie.

Małżonkowie są zobowiązani do troszczenia się o swoje wzajemne potrzeby. Nawet w sytuacji, gdy w związku nie układa się, żaden z nich nie może szantażować drugiego finansowo. Trzeba pamiętać, że małżeństwo to wspólnota majątkowa. Nawet jeśli istnieje rozdzielność majątkowa to należy dbać o zaspokojenie swoich potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *